പ്രണയത്തിന്റെ അപ്രസക്തഭാഗങ്ങൾ

by ഹരി ശങ്കർ കർത്ത

ഡീ,

ശരീരമെന്നാൽ

ഉടുപ്പില്ലായ്മയല്ല

 

എന്റെ പ്രണയത്തിൽ കലർപ്പുണ്ടെങ്കിലും

കാമം ഉളുപ്പില്ലായ്മയല്ല

 

കാളസർപ്പത്തെ കയറെന്ന് വിളിച്ചൂശിയാക്കാം

പക്ഷെ

കയറിൽ ചവിട്ടി നിലവിളിക്കരുത്

എനിക്കൊരു ഉമ്മ തരൂ

 

-ഉമ്മ വയ്ക്കുന്നു-

 

എനിക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും മികച്ച

ഉമ്മ

അമ്മയുടെ വകയായിരുന്നു

 

എറ്റവും മികച്ച ഉമ്മയും

ഏറ്റവും മികച്ച പ്രാക്കും സഹോദരങ്ങളാണ്

 

നോക്കെഡീ,

നിന്റെ അശ്രദ്ധ മൂലമാണ്

ഞാൻ

ഇങ്ങനെ പ്രസക്തനാകുന്നത്…

 

നീയെന്തിനാണ് തീവണ്ടിയിലെ എല്ലാ യാത്രക്കാരെയും

ഭയന്നു വിവശരായി നോക്കുന്നത്?

 

ഇനി ഞാനവിടെയെങ്ങും തൊടില്ല

 

-അവൾ എന്നെത്തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയതിനാൽ…

Advertisements